Регистрация на заявление

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс /ЦПЛР-ОДК/, гр. Варна осъществява дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, съгласно чл. 49, ал. 1, т.1 от Закона за предучилищното и училищно образование.

ЦПЛР - ОДК е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

За да използвате електронната система за прием, моля прочетете внимателно текста.

За подаване на заявление за включване в организационно-педагогическите форми на ЦПЛР – ОДК на основание на Наредба № 8 от 2016 г., за приемане на държавния образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Ви информираме, че ЦПЛР – ОДК, Варна, събира и обработва лични данни:

В момента на предоставяне на информацията, Вие се съгласявате ЦПЛР - Общински детски комплекс да ползва тази информация, както следва:

Моля попълнете Вашето съгласие или несъгласие със следния текст:

Съгласявам се да предоставя личните си данни, както и тези на детето/децата ми и съм запознат/а с правилата за ползването им.

Моля попълнете Вашето съгласие или несъгласие със следния текст:

Съгласявам се детето ми да бъде снимано в изяви и събития с цел популяризиране на дейността на ЦПЛР-ОДК. Снимките и материалите могат да бъдат публикувани в сайта на ЦПЛР - ОДК и в други медии.